نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

تئوری آمار و احتمال مهندسی

قیمت عادی 75,000 تومان
محتوای این مجموعه آموزشی: احتمال - توزیع های احتمال و چگالی های احتمال خاص - امید ریاضی - توزیع ها و چگالی های احتمال خاص - تابع های متغیر های تصادفی

آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک

قیمت عادی 60,000 تومان
محتوای این بسته: فصل اول : آشنایی با مبانی ریاضیات درس اول – آشنایی با منطق ریاضی درس دوم – مجموعه – زیر مجموعه درس سوم : قوانین اعمال بین مجموعه ها ( جبر مجموعه ها ) فصــل دوم : احتمــــال درس اول : مبانی احتمال درس دوم : احتمال غیر هم شانس درس 3 : احتمال شرطی درس 4 : پیشامدهای مستقل و وابسته فصل ســوم : آمــار توصیــفی درس اول : توصیف و نمایش داده ها درس دوم : معیار های گرایش به مرکز درس سوم : معیارهای پراکندگی فصل چهـارم : آمار استنبــاطی درس اول : گرد آوری داده ها درس دوم : بر آورد